Jouw privacy is belangrijk voor Nakshine

 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26/05/2021.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Nakshine. Nakshine is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die doorverwijzen naar ons of naar waar wij een link plaatsen.

De bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, is eigendom en wordt beheerd door Nakshine, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0766.630.491. Ons btw-nummer is BEXXXXX.

 

 

Als je ons wilt contacteren, dan kan dat op de volgende manieren:

Mail ons:

hello@Nakshine.be

 

Wij verwerken jouw gegevens

In het kader van onze online en offline diensten, verzamelen en verwerken we jouw gegevens. Hierbij beperken we ons tot de verwerking voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Jouw persoonsgegevens

Nakshine respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens van jou als natuurlijke persoon vertrouwelijk behandeld worden.

Nakshine verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van jou als bezoeker van de website, als aangeslotene of mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz.

Onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten of toepassingen vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te voeren.

Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde verwerking, en laten ons toe onze taken uit te voeren en een goede dienstverlening te verzekeren.

In het kader van interne kwaliteitscontrole kunnen we je contacteren om je mening te vragen over onze dienstverlening.

Verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 1. Klantenbeheer (contractuele noodzaak) (wettelijke verplichting)

 • Identificatiegegevens

 • Financiële gegevens en bijzonderheden (betalingsgegevens, privé en professioneel vermogen en financiële activiteiten)

 • Persoonlijke kenmerken

 • Leefgewoonten

 • Samenstelling van het gezin

 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 • Lidmaatschappen

 • Gerechtelijke gegevens

 • Woningkenmerken

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer

 • Lidmaatschap van een vakvereniging

 1. Direct marketing (gerechtvaardigd belang) (toestemming)

 • Identificatiegegevens

 • Persoonlijke kenmerken

 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 1. Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak)

 • Identificatiegegevens van jou en een aantal van je werknemers

 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)

 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 1. Fraudepreventie en -bestrijding (gerechtvaardigd belang, nl. fraudepreventie en -bestrijding) (wettelijke verplichting)

 • Identificatiegegevens

 • Financiële gegevens

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking. Voor de gevoelige gegevens betreft het persoonsgegevens die door de betrokkene zelf kennelijk zijn bekend gemaakt.

Er worden verder ook persoonsgegevens verkregen via onze (commerciële) partners en andere entiteiten waarmee wij een samenwerking hebben met het oog op het toekennen van (commerciële) voordelen aan jou, met het oog op het aanbieden van bepaalde diensten, dan wel met het oog op het verstrekken van relevante informatie.

De bewaartermijn van je persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;

 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;

 • Fraudepreventie- en bestrijding: 10 jaar na het einde van overeenkomst/transactie;

 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstand dat een hernieuwing van deze termijn mits jouw toestemming mogelijk is;

 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

Uitvoer van persoonsgegevens

Voor de organisatie van onze ICT-diensten doen Wij een beroep op externe dienstverleners die mogelijk voor een beperkt deel van de verwerking de persoonsgegevens opslaan in de Verenigde Staten van Amerika. Voor deze uitvoer wordt een beroep gedaan op EU/US Privacy Shield en standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van je persoonsgegevens

 • Wij delen je persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen je persoonsgegevens met jezelf en, in voorkomend geval, (a) je werkgever of bepaalde van je werknemers en (b) professionele adviseurs die door jou worden aangeduid;

 • Wij delen je persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars, binnen de context van je relatie met deze partijen;

 • Wij delen je persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen

 • Wij delen je persoonsgegevens met onze professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor zover noodzakelijk voor hun bijstand

 • Wij doen een beroep op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. Jij hebt ook een belangrijke rol in de veiligheid van je persoonsgegevens door o.a. je accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen en door onze gebouwen met de nodige waakzaamheid te gebruiken.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant wordt van Nakshine, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Nakshine. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Nakshine verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten naar hello@nakshine.be

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet vergezeld zijn van een kopie van de voorkant van je identiteitskaart. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Nakshine zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal Nakshine je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven.

Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.

Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.